jste zde: úvodní » Projekty rodinných domů » Typové projekty projekty rodinných domů


Typové projekty projekty rodinných domů

Projektová dokumentace rodinného domu dodávaného firmou EKOSYS - RODINNÉ DOMY s.r.o., slouží nejen pro stavební řízení, ale lze ji použít i pro vlastní realizaci stavby, je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Typový projekt rodinného domu dodáváme v pěti paré. Každé paré obsahuje:

Projekt architektury a statiky rodinného domu

obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, požární zprávu, výkresy – základy, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, krov, pohledy, stavební detaily, výpisy podlah, oken a dveří, klempířské a zámečnické výrobky, výkresy skladby stropů, výztuže věnců a překladů, schodiště, výpisy zdicího materiálu, střešní krytiny a řeziva krovu. Projekt je zpracován v měřítku 1:50.

Projekt zdravotechnických instalací rodinného domu

obsahuje technickou zprávu, výkresy – vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vnitřní plynovod, výpis materiálu pro jednotlivé instalace.

Projekt vytápění rodinného domu

obsahuje technickou zprávu, výkresy rozvodů ústředního vytápění, schéma zapojení topení, rozmístění a dimenze vytápěcích těles, výpis materiálu. Projekt vytápění je zpracovaný ve dvou variantách – plyn a elektřina. Pro rok 2009 připravujeme nabídku variant vytápění tepelným čerpadlem, solárním systémem a podlahovým vytápěním. Více informací vám poskytneme na zákaznické lince nebo www.vybersidum.cz. Zdroj tepla pro vytápění je nutno upřesnit v projektu osazení rodinného domu (situace stavby).

Projekt elektroinstalace rodinného domu

obsahuje technickou zprávu, elektrické rozvody celého objektu, výkres zemnícího pásku pro připojení hromosvodu, schéma rozvaděče a výpis materiálu.

Upozornění

Projekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o situaci stavby (osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě a komunikaci) a o zásady organizace výstavby na daném pozemku. Pro velkou rozmanitost stavebních parcel a technických možností napojení na inženýrské sítě však nelze tuto část dokumentace řešit jako typovou.
V projektové dokumentaci je uvažované zatížení sněhem max. do 4. sněhové oblasti. V případě realizace domu v 5. a vyšší sněhové oblasti (např. podhorské a horské lokality) je nutno dokumentaci upravit.
Před započetím výstavby a pro účely stavebního řízení je nutné provést na stavební parcele radonový průzkum pozemku (stanovení radonového indexu pozemku). V projektu je navrženo opatření na střední radonové riziko. V případě vysokého radonového indexu je nutno postupovat podle doporučení zpracovatele průzkumu a projektovou dokumentaci upravit.

Použití jednotlivých paré projektů rodinného domu

Paré č. 1, 2 a případně 3 slouží k stavebnímu řízení.
Paré č. 4 a 5 slouží pro realizaci stavby.

Objednávka více paré projektu

V případě potřeby máte možnost objednat si více paré. Za kompletní paré projektu navíc účtujeme příplatek pouze 2 500 Kč (max. dvě paré). Tyto paré projektu lze objednat pouze současně s projektem (vzhledem k technologii planografie).

Orientační ceny realizací u projektů rodinných domů

Rozpis orientačních cen materiálů a vlastní výstavby, které uvádíme u každého jednotlivého typu rodinného domu, jsou vypočteny na základě známých a praxí ověřených nákladů na obestavěný prostor. U standardního provedení se počítá s částkou 4 800 Kč (bez DPH) za jeden kubický metr obestavěného prostoru.

Do skutečné ceny za vlastní rodinný domek je nutné zakalkulovat konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá na Vaší stavbě. Vzhledem k tomu, že stavební objekt pro bydlení musí být funkční, je třeba počítat i s náklady na přípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod. Tyto náklady orientační cena neobsahuje.

Uvedené ceny považujte prosím za ceny orientační. Konečná cena stavby na klíč může být nižší, nebo i vyšší, než uvádíme. Bude záležet na Vašich požadavcích, na výběru stavebních materiálů a vybavení novostavby. Konečnou cenu ovlivní i to, zda půjde o stavbu svépomocí, resp. jaká bude cenová hladina jednotlivých dodavatelů stavebních prací. Na výši ceny má rovněž vliv místo výstavby rodinného domu. Ve velkých městech a příměstských oblastech tato cena bývá obvykle vyšší.

UPOZORNĚNÍ

Společnost EKOSYS si vyhrazuje právo změn v cenách nabízených produktů. Projekty domů se mohou v drobných dispozičních a technických řešeních lišit od návrhů uvedených v této publikaci.

Všechna práva autora uvedených architektonických návrhů rodinných domů jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto návrhů zakázáno. Společnost EKOSYS - RODINNÉ DOMY s.r.o. má vypracovaný systém právní ochrany projektů rodinných domů a jejich architektonických návrhů.

Kam dále?

© Všechna práva vyhrazena EKOSYS - RODINNÉ DOMY s.r.o. - projekty rodinných domů

tvorba webů na míru od ANTstudio.cz